تنظیم نشست های B2B

/تنظیم نشست های B2B
تنظیم نشست های B2B2019-06-15T15:23:59+00:00

از مهمترین اهداف بنگاه های تجاری، فروش و سود بیشتر می باشد که این امر توسط ابزارهای مارکتینگ (بازاریابی ) عملی تر می باشد. نمایشگاه یکی از این ابزارها برای معرفی محصولات به مشتری و فروش می باشد. ولی هیچ فروشی قبل از نشست های تجاری و مذاکرات محقق نخواهد شد. این نشست های بین فروشنده و خریدار را که در سطح شرکت ها انجام می شود نشست های B2B  می گویند.

نشست های B2B  نتیجه و میوه هر رویدادهای مختلفی مانند نمایشگاه، همایش، کنگره و … می باشد. زیرا در نشست های B2B  شرکت های واقعی خریدار و فروشنده و همتراز پای میز مذاکره سعی در ایجاد تفاهم برای انعقاد قرارداد تجاری هستند.

یکی دیگر از مزیت های نشست های B2B   انجام پالایش های لازم فروشنده و خریدار توسط برگزار کننده این نوع نشست ها می باشد و آن به این ترتیب می باشد که با توجه به نیاز خریدار فروشنده های مرتبط مشخص و به خریدار معرفی، مقدمات مذاکرات آماده می شود. بالعکس آن نیز صادق می باشد یعنی با توجه به نیاز و خواسته فروشنده، خریداران مرتبط شناسایی و مقدمات برای مذاکرات فروشنده با خریداران آماده می شود.

در نمایشگاه ها به دلیل ازدحام مشتریان و تعداد زیاد مشارکت کنندگان امکان مقایسه محصولات توسط خریداران و همچنین امر آشنایی شرکت ها با هم انجام می گیرد و بعد از ارزیابی همدیگر، فروشندگان و خریداران بعد از توافق در خرید و فروش محصول و توافق در زمان و نحوه مذاکره، مقدمات برای انجام مقدمات امر تجاری مهیا می شود و این همان فرایند نشست B2B  می باشد.